Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Výukový program: Jesle

Náplň programu šk. Rok 2021/2022

V prvním období probíhá postupná adaptace všech dětiček v jeslích.

Nejdůležitějšími body náplně jesličkové třídy jsou: zapojit se se zájmem do navrhovaných činností, učit se navázat pozitivní vztahy s vrstevníky a s učitelkami, schopnost rozpoznat a pojmenovat předměty, barvy a tvary, hudební a výtvarná nauka, Rozvoj jazykových a pohybových schopností, Jemná a hrubá motorika.

Týdenní program je rozdělen do česko-italských, a anglických dnů. Během dne se dle potřeby jednotlivých dětí užívají český, anglický nebo italský jazyk.

Čj/It dny

Pondělí, uterý,pátek

Aj dny

středa,čtvrtek

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Jednotlivé aktivity

Výtvarná výchova - rozvíjí spontánní tvořivost dětí a posiluje jejich snahu o výtvarné vyjádření:

- období bezobsažné čáranice (12-18 měs.) - používáme měkký a výrazný materiál(uhel, křída)

- obsažná čáranice (18-24 měs.) - práce s uhlem, křídou, voskové pastely

- znaková kresba ( 24-36 měs.) - uhel, křída,voskové pastely, temperové barvy, tuše, špejle, měkká tužka

Rozumová výchova - rozvíjí poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost, přibližuje dětem časové pojmy, přírodu,dopravní prostředky,děti se učí znát základní předměty denní potřeby, samostatně reprodukovat krátké říkanky, třídit předměty dle velikosti, barvy a tvaru,...

Hudební výchova - podporuje u dětí zájem o hudbu a rozvíjí jejich hudební vlohy: sluchová výchova - hudební nástroje ( hůlky,dřívka,činelky,bubínek, tamburína, triangl,.....) poslech zpěvu, vlastní zpěv dětí, hudebně pohybová výchova - sladit poslech hudby s pohybem instrumentální činnost - umožnit dětem zahrát si na hudební nástroj

Pohybová výchova - péče o bezpečnost a upevňování zdraví, rozvíjí a vytváří kladný vztah dětí k pohybovým činnostem: rušná (úvodní ) část- běh, všechny druhy chůze průpravná část - procvičení celého těla (pomůcky - kostky, kuželky,míčky, praporky, šátečky,.....),relaxace a hudebně pohybová hra, tanečky

Mravní výchova - úkolem je všestranně zabezpečit citové potřeby dítěte v jeslích: rozvíjení a upevňování základních hygienických návyků, udržovat čistotu, umět pozdravit a poděkovat, učit šetrnému zacházení s hračkami, podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi, vést děti k dokončení započaté činnosti,.....